Get Tickets Now

Mechanics

 • Shoe Factory

  Shoe Factory
  Get kidZos Manufacturing Mechanics Fashion / Design

  Working as a Shoe Designer, you can learn the manuc

 • Soap Factory

  Soap Factory
  Get kidZos Use English Manufacturing Mechanics

  As a Soap Factory Worker, you can learn how to makc

 • Subway

  Subway
  Get kidZos Use English Vehicles Public service Mechanics

  At the Subway, Train Drivers transport citizens sac

 • Travel Agency

  Travel Agency
  Get kidZos Mechanics Communication / Research

  Tour Planners have a lot of work to do to make surc

 • Watercolors Shop

  Watercolors Shop
  Spend kidZos Use English Manufacturing Mechanics

  Choose five colors from a selection of 25 unique Kc